کوهرنگ پرواز
100
گروه صنعتی انعکاس
100
شهرداری ناغان
100
آریا پیام
100
آی نت اهواز
100
فردوس
100
سامانه مرغ زنده
100
املاک 97
100
سامانه یانور
40
فروشگاه ایزدی
85%